مقامات محلی افغانستان اعلام کردند ارتش شهرستان‌های «خان آباد» در قندوز و «چاه آب» در استان تخار را طی عملیاتی از گروه طالبان پس گرفته است.