ارتش آمریکا مجبور شده تا به سربازان خود کوپن غذایی بدهد.