رئیس فهرست مشترک عربی در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی گفت: بحران در اسرائیل یک روند گذرا نیست، بلکه عمیق و ساختاری است.