بن عبدالعزیز همچنین مدعی شد که ایران با گسترش فعالیت های هسته ای خود به نقض برجام ادامه می دهد و پایبندی به پروتکل های الحاقی را متوقف کرده است!