یوسی کوهن مدعی شد در طول دوران مدیریت او، موساد موفق شده با نفوذ به قلبِ قلب ایران اسرار محرمانه ایران را فاش کرده و اعتماد بنفس و غرور ایرانی ها را تضعیف کند.