سفیر انگلیس در یمن به طرح ادعاهایی علیه ایران پرداخت‌.