دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعای بی اساسی علیه ایران مطرح کرد.