یک گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا مدعی است که علت «سندروم هاوانا» که شماری از دیپلمات ها و کارکنان آمریکایی در برخی کشورهای خارجی را مبتلا کرده ممکن است امواج الکترومغناطیسی و فراصوت باشد.