نخست وزیر انگلیس در یک فایل صوتی که درز پیدا کرده و خبرساز شده است، «نظام سرمایه داری» و «طمع ورزی» را دو عامل اصلی در موفقیت اجرای طرح واکسیناسیون کرونا در این کشور بیان کرده است.