سناتور آمریکایی خواهان عدم بازگشت آمریکا به برجام شد.