وزارت دفاع آمریکا ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.