شهر‌های سودان همچنان صحنه اعتراضات گسترده مردمی نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی علیه دولت انتقالی است.