معترضان میانماری بار دیگر به خیابان‌های این کشور آمدند.