وزارت خارجه روسیه ۸ دیپلمات یونانی را عناصر نامطلوب خواند.