منابع آگاه به رویترز گفتند: شمار دقیق اخراج‌ها ممکن است تغییر کند، زیرا واحد‌های آمازون سرگرم مرور اولویت‌هایشان هستند.