مقامات منطقه تیگرای اتیوپی، نیرو‌های امنیتی را که از منطقه همجوار امهارا آمده اند، به اخراج هزاران نفر از ساکنان تیگرای از سرزمین شان متهم کردند.