فعالان محیط زیستی گروه «نسل آخر» با اشغال باندهای فرودگاه برلین در آلمان، پروازهای این فرودگاه بین‌المللی را متوقف کردند.