از نظر روسیه، هرگونه نزدیکی و عضویت جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق در ناتو – که اوکراین نیز یکی از آنهاست – به منزله عبور از “خط قرمز” مسکو است.