طرح اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف گاز به میزان ۱۵ درصد در زمستان سال جاری، سبب ایجاد شکاف بین کشور‌های عضو آن شده است.