برخی از منابع رسانه‌ای از آزادی «قاسم مصلح» خبر دادند.