وزارت خارجه چین امروز در واکنش به پیشنهاد لهستان هشدار داد: احدی حق ندارد روسیه را از گروه ۲۰ اخراج کند.