دولت جدید آمریکا قصد دارد وضعیت زندان خلیج گوآنتانامو را با هدف نهایی تعطیل کردن این مرکز به دقت تحت بررسی قرار دهد.