رئیس جمهور ترکیه از احتمال تدوین قانون اساسی جدید در این کشور خبر داد.