سنگاپور و استرالیا قصد دارند ارتباطات هوایی بدون اعمال قرنطینه را از سر گیرند.