مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال برگزاری مذاکرات در هفته جاری خبر داد.