نخست وزیر فرانسه اعلام کرد جا به جایی از این مناطق به سایر مناطق، جز در شرایط ضروری، ممنوع است.