احتمالا اعداد گوناگون درباره اثربخشی واکسن‌های کرونا را شنیده‌اید، اثربخشی ۹۵ درصدی واکسن فایزر، اثربخشی ۹۴ درصدی واکسن مدرن اثربخشی ۶۶ درصدی واکسن جانسون اند جانسون. اما این اعداد واقعا چه معنایی دارند؟