دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با اتهام زنی واهی علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که تهران خطری برای منطقه به شمار می رود و باید بحث درباره همه سیاست‌های ایران در قالب مذاکرات هسته‌ای گنجانده شود.