مفتی سوریه اعلام کرد: غاصبان فلسطین آنطور که مدعی هستند یهودی نیستند.