رئیس جمهور تونس بر ضرورت اتخاذ رویکرد جدیدی برای اقدام مشترک عربی تاکید کرد و خواستار بررسی متون، توسعه ساختار‌ها و نهاد‌های تخصصی عربی و افزودن کارآیی بیشتر به کار آن شد.