اتحادیه اروپا استفاده اضطراری از واکسن تک دز «جانسون اند جانسون» را تأیید کرد.