مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همگام با وزارت خارجه آمریکا با دخالت در امور داخلی روسیه، از چهره غربگرای این کشور حمایت کرد.