وزیر خارجه آلمان خبر داد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کند.