سازمان نظارت دارویی اتحادیه اروپا درباره واکسن مدرنا به جمع‌بندی نرسید.