اتحادیه اروپا تایید کرد که مذاکرات وین جهت احیای برجام در ماه نوامبر (آذر) برگزار خواهدشد.