مقام‌های آگاه در اتحادیه اروپا از تحریم علیه چین به دلیل آنچه «نقض حقوق بشر» خواندند، خبر دادند.