یک اندیشکده آمریکایی طرح ساخت موشک بالستیک اتمی در این کشور را نتیجه لابی‌های سیاسی و صنعتی برای منافع اقتصادی و فاقد ارزیابی‌های شفاف توصیف کرد.