“مهدی المشاط” رییس رشورای عالی سیاسی یمن برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب شد.