در تماس تلفنی امیرعبداللهیان و دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین، دو طرف در مورد بحران اوکراین، لزوم حفاظت از اماکن دیپلماتیک، ارسال کمک های بشر دوستانه و موضوعات دوجانبه به بحث پرداختند.