تعداد ۲۰ نفر از مبتلایان از خارج وارد چین شدند؛ دو مورد ابتلای محلی در پکن گزارش شد و شش مورد هم در استان لیئونینگ و چهار مورد هم در استان هبئی شناسایی شدند.