نتایج یک گزارش کمیسیون اروپایی نشان می‌دهد که کرونا به بخش‌های فقیرتر اروپا با شدت بیشتری آسیب رسانده و رسانه‌ها از مثبت شدن تست کرونای پادشاه اسپانیا و ملکه دانمارک خبر داده‌اند.