یک دختر ۸ ساله در مرکز آلمان به نوع جهش یافته کرونا با منشاء انگلیسی مبتلا شد.