«این روزها نخبگان، بوروکرات‌ها و بازرگانان روسیه مدام به این موضوع فکر می‌کنند که «آیا می‌توان در آینده نزدیک روسیه بدون پوتین را تصور کرد؟ آیا روسیه پس از پوتین ادامه خواهد داشت؟ پوتین چگونه از فضای سیاسی روسیه بیرون خواهد رفت و چه کسی جایگزین او خواهد شد»؟»