برخی ناظران و تحلیل گران مذاکرات را موفقیت آمیز و رو به جلو ارزیابی کرده اند و برخی دیگر به ویژه رسانه ها و محافل غربی و اروپایی از بن بست در مذاکرات سخن گفته اند. این در حالی است که تیم مذاکره کننده ایران عنوان کرده اند که بن بستی در مذاکرات وجود نداشته و این اروپایی ها هستند که باید پیشنویس های ارائه شده توسط ایران را بررسی کنند و تصمیم سیاسی لازم برای توافق را اتخاذ کنند.