ارتش یونان برای برتری هوایی بر ترکیه، یک مرکز آموزش خلبانی با کمک رژیم صهیونیستی تاسیس کرده است.