جو بایدن که تا چندی پیش از دیپلماسی صحبت می‌کرد با صادر کردن دستور مستقیم حمله هوایی به سوریه تبدیل به هفتمین رئیس جمهوری شد که به خاورمیانه حمله می‌کند.