دانشمندان علوم پزشکی می‌گویند که به ازای هر ماه اقامت در فضا، یک تا دو درصد تراکم استخوانی فضانوردان کاهش می‌یابد، اما نکته جالب توجه اینکه احیای این کاهش تراکم حتی پس از یک سال از بازگشت فضانوردان صورت نمی‌گیرد.