حزب حاکم میانمار از بازداشت رهبر غیررسمی این کشور به همراه شماری از مقامات بلندپایه میانمار توسط نیروهای ارتش خبر داد.