آمریکا چهار شهروند افغانستان را به فهرست تحریم‌های تروریستی اضافه کرد.