آمریکا واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر را که برای کودکان تهیه شده، تائید کرد.